Regulamin

Regulamin w PDF : Regulamin 02.2022

 

 

Regulamin świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych

 

 1. Ogólne warunki świadczenia usług ładowania pojazdów

 

  1. Regulamin ten określa warunki świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zarządzanych przez Wtyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy pomocy portalu internetowego znajdującego się na stronie www.wtyczka.eu
  2. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w zakresie części usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy dostępu do usługi ładowania, Regulaminu, instrukcji zamieszczanych na infrastrukturze ładowania oraz, od chwili rozpoczęcia korzystania z tej usługi a także strony internetowej www.wtyczka.eu
  4. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem.
  5. Regulamin dostępny jest na stronie www.wtyczka.eu

 

 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

  1. Wtyczka Spółka z o.o. świadczy Usługę ładowania na Stacjach po uprzedniej identyfikacji Użytkownika lub rejestracji na Portalu internetowym. Lista aktualnych lokalizacji Stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdzie świadczona jest Usługa ładowania, jest dostępna na Portalu internetowym.
  2. Wtyczka Spółka z o.o. w ramach usługi ładowania udostępnia Użytkownikom możliwość inicjowania i zakończenia ładowania pojazdu elektrycznego oraz usługi komunikacyjne przy pomocy Portalu internetowego.
  3. Użycie Portalu internetowego jak i zalogowanie się na nim jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Wtyczka Spółka z o.o. umowy dostępu do usługi ładowania.
  4. Umowa dostępu do usługi ładowania zawierana jest w celu ustalenia zasad udostępnienia możliwości ładowania pojazdów z możliwością płatności i fakturowania drogą elektroniczną.
  5. Umowa dostępu do usługi ładowania nie nakłada na Użytkownika obowiązku korzystania ze Stacji ładowania, ani nie uzależnia świadczenia Usługi ładowania od zawarcia umowy abonamentowej, umowy sprzedaży energii elektrycznej lub innej umowy, która zobowiązywałaby Użytkownika do świadczeń okresowych albo wykonywania innych obowiązków tego rodzaju.
  6. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do Usługi ładowania w ramach pojedynczej Sesji ładowania i która kończy się z chwilą dokonania płatności przez Klienta za Usługę ładowania świadczoną w takiej sesji. W przypadku Użytkowników którzy założyli konto na stronie www.wtyczka.eu do zawarcia umowy dochodzi w chwili zakupienia żetonów o nazwie WTYCZKA a zakończenie z chwilą wyzbycia się żetonów i wyrejestrowania się z konta. Warunki świadczenia Usługi ładowania regulowane są w Umowie dostępu do usługi ładowania, Regulaminie oraz Cenniku.
  7. Wtyczka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku kiedy on nie przestrzega postanowień Regulaminu.

 

 1. Warunki techniczne świadczenia usługi ładowania

 

  1. Dostęp Użytkownika do usługi ładowania oferowanej przez  Wtyczka Spółka z o.o. jest możliwy przez korzystanie z portalu internetowego znajdującego się na stronie www.wtyczka.eu lub przy użyciu kart RFID które można otrzymać od usługodawcy lub samodzielnie dodać zgodnie z instrukcją dołączoną na powyższej stronie internetowej.
  2. Możliwość skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną; Użytkownik powinien dysponować urządzeniem oraz oprogramowaniem spełniającym następujące warunki techniczne: posiadać urządzenie z dostępem do internetowej przeglądarki witryn WWW, posiadania aktywnego konta email, możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.
  3. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony internetowej. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Wtyczka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia możliwości logowania się na stronie www.wtyczka.eu, bez wcześniejszego powiadomienia.
  4. Wtyczka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia Usługi ładowania na poszczególnych lub wszystkich Stacjach ładowania w przypadku wystąpienia problemów z komunikacją pomiędzy systemami internetowym a Stacjami ładowania.
  5. Wtyczka Spółka z o.o. może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi ładowania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności ochroną życia, zdrowia lub mienia oraz w innych przypadkach jak umieszczanie informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści reklamowych, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. Jak również Wtyczka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo  do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Klienta i/lub Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym jeśli powyższy będzie umieszczał informacje o treści których zamierzeniem jest działanie na szkodę  spółki.
  6. O wszelkich pracach modernizacyjnych lub awariach Sieci Wtyczka Spółka z o.o. będzie w miarę możliwości zawiadamiał Klientów za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (E-mail, Portal internatowego).
  7. Strona internetowa umożliwiający lokalizowanie urządzenia mobilnego za pośrednictwem którego ma miejsce korzystanie ze strony internetowej oraz usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji tej strony, nie są usługami świadczonymi przez Wtyczka Spółka z o.o. (w tym nie są elementem strony internetowej) i są dostarczane przez podmioty trzecie inne niż Wtyczka Spółka z o.o. Zgoda na lokalizację urządzenia mobilnego może zostać w dowolnym momencie odwołana przez Użytkownika w ustawieniach wykorzystywanego urządzenia. Odwołanie zgody na lokalizację może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie strony internetowej, w tym Usługi ładowania.
  8. Wtyczka Spółka z o.o. ma prawo dokonywać aktualizacji i zmian na stronie internetowej www.wtyczka.eu bez zgody Użytkownika.  Aktualizacja taka nie wymaga zmiany Regulaminu.

 

 1. Warunki rejestracji klienta

 

  1. Możliwość skorzystania z ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach Wtyczka Spółka z o.o. i dokonania płatności poprzedzone winno być przekazaniem przez Użytkownika swoich danych identyfikacyjne i kontaktowych. Użytkownik jest też zobowiązany na potwierdzenie danych na prośbę usługodawcy.
  2. Użytkownicy którzy będą chcieli zarejestrować się za pośrednictwem Portalu internetowego będą musieli dokonać niezbędnych kroków do rejestracji które obejmują:  wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacji przez Użytkownika Regulaminu świadczenia usług ładowania i płatności bezgotówkowych, udzielenie przez klienta niezbędnych zgód odnośnie przetwarzania danych osobowych.
  3. Użytkownik, będący jednocześnie przedsiębiorcą, oświadcza podczas rejestracji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym, że zawiera Umowę dostępu do usługi ładowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przerwanie przez Użytkownika procesu rejestracji przed zakończeniem wypełniania formularza, bez przesyłania danych lub brak potwierdzenia, oznacza brak rejestracji co skutkuje nie zawarciem Umowy brakiem dostępu do usługi ładowania.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej oraz Portalu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności do właściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego, tj. podania poprawnych oraz prawdziwych danych. Użytkownik wprowadzając dane podczas procesu rejestracji oświadcza, że są one prawdziwe i prawidłowe. Użytkownik może dokonać zmiany danych w każdym momencie za pośrednictwem Portalu internetowego
  6. Przed przystąpieniem do sesji ładowania Użytkownik jest zobowiązany do podania danych karty płatniczej/karty kredytowe lub zakupienie przy pomocy płatności internetowych żetonów o nazwie WTYCZKA w celu dokonania płatności za usługę ładowania.
  7.  Podanie danych karty płatniczej dostawcy usług płatniczych przez Użytkownika  jest równoznaczne z upoważnieniem Wtyczka Spółka z o.o. do dokonywania płatności za świadczone Usługi z tej karty płatniczej, zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej u operatora płatności w każdym czasie. Usunięcie danych karty jest równoznaczne z cofnięciem upoważnienia.
  8. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody Wtyczka Spółka z o.o. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
  9. W przypadku pozyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wtyczka Spółka z o.o., poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

 1. Płatności i cennik

 

  1. Ceny Usługi ładowania na stacjach Wtyczka Spółka z o.o. określone są w Cenniku dostępnym na Stronie internetowej pod adresem www.wtyczk.eu.  Użytkownik jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich płatności powstałych w związku z Usługami zawartymi w Cenniku. Rozpoczęcie każdej sesji ładowania równoznaczne jest z akceptacją Cennika przez Użytkownika.
  2. Naliczenie opłaty i pobranie płatności za zrealizowaną sesję ładowania, będzie następowało po odłączeniu pojazdu od stacji ładowania. Pomiar poboru energii w ramach Usługi, stanowiący podstawę do ustalenia ceny Usługi następuje za pomocą urządzeń pomiarowych mierzących ilości przekazywanej energii elektrycznej (w kWh) do pojazdu elektrycznego i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania tych danych pomiarowych, które są zainstalowane w stacji ładowania przez ich producenta. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, do jakich dochodzić może w trakcie trwania procesu świadczenia Usługi.
  3. Płatności za świadczone Usługi ładowania pobierane będą z karty płatniczej/karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika przed rozpoczęciem Sesji ładowania. Użytkownicy posiadający konto w portalu internetowym www.wtyczka.eu lub posiadający karty RFID przed rozpoczęciem sesji ładowana powinni posiadać lub nabyć żetony o nazwie WTYCZKA dostępne w tym portalu. Po zużyciu w czasie ładowania wszystkich żetonów WTYCZKA sesja zostanie przerwana. Cena jednego żetonu WTYCZKA jest równa wartości 1 PLN. Jeden żeton WTYCZKA stanowi wartość podzielną do części setnej co będzie określane zapisem po przecinku. Żetony WTYCZKA będą mogły być przekazywane w ramach jednego konta. Użytkownika który będzie też właścicielem stacji ładowania. Żetonów WTYCZKA nie można sprzedawać ani udostępniać w jakiś inny sposób osobom i podmiotom trzecim.
  4. Wszystkie płatności za świadczone usługi i opłaty pobierane są przez Wtyczka Spółka z o.o. z karty płatniczej wskazanej przez Klienta lub z innego rodzaju płatności elektronicznych, będą przekazywane za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych, z którym Wtyczka Spółka z o.o. ma umowę.
  5. Zakupione przez Użytkownika posiadającego konto na portalu internetowym www.wtyczka.eu żetony WTYCZKA, będą przechowywane na koncie Użytkownika do czasu ich  całkowitego wykorzystania.
  6. Po zakończeniu sesji ładowania Użytkownik będzie dostawał na wskazany adres poczty elektronicznej  informacje o środkach pobranych z jego konta oraz zużytych kWh oraz fakturę elektroniczną za Usługę ładowania.
  7. Użytkownik może złożyć reklamację nie później jak 14 dni od daty  otrzymania faktury elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, email i datę jej wniesienia oraz podpis zgłaszającego. Użytkownik musi szczegółowo opisać występującą nieprawidłowość i rodzaj błędu. Jeśli specyfikacja nieprawidłowości nie będzie wystarczająco szczegółowo opisana to Użytkownik traci prawo do reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji będzie uważany dzień, w którym wpłynęło pismo do siedziby Wtyczka Spółka z o.o. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 30 dni a rekompensata będzie dokonywana niezwłocznie. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie o przyczynie.  

 

 1. Rezygnacja z Usługi ładowania, warunki rozwiazywania umowy

      

  1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę (zrezygnować z usług) w każdym momencie – poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o wypowiedzeniu pisemnie – drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: biq8ruro@wtyczka.eu. Wypowiedzenie Umowy dostępu do usługi ładowania jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi ładowania, co skutkuje trwałym usunięciem Konta z portalu internetowego www.wtyczka.eu. Wtyczka spółka z o.o.   zastrzega przy tym, usunięcie Konta z portalu internetowego może nastąpić do 48 godzin od chwili otrzymania oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu.
  2. Użytkownik, który wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy dostępu do usługi ładowania, jest zobowiązany do zapłaty za Usługi ładowania świadczone do chwili odstąpienia od Umowy dostępu do usługi ładowania.
  3.  Wtyczka spółka z o.o. może wypowiedzieć umowę  Użytkownikowi z istotnych powodów takich jak: nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa; działań zmierzających do naruszenia lub zagrożenia funkcjonowania Portalu internetowego, za pomocą którego Wtyczka Spółka z o.o. zapewnia obsługę poszczególnych Stacji ładowania; zaległości płatniczych przekraczających 14 dni; zmian prawnych lub przeszkód technicznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonywanie dokonywania usługi ładowania.
  4. Do momentu trwałego usunięcia Konta Użytkownika świadczenie Usług ładowania, w razie korzystania z nich przez niego, następować będzie na zasadach dotychczasowych, określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Odpowiedzialność stron

 

  1. Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie z Regulaminem, instrukcji korzystania z Punktów ładowania, która jest dostępna na każdym Punkcie ładowania. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, instrukcji korzystania z Punktów ładowania wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wyrządzone szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody, które spowodował swoim działaniem. Wtyczka Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia wniosku rejestracyjnego, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych.
  3.  Użytkowników powinien zajmować miejsce w Punkcie ładowania tylko przez czas niezbędny do naładowania swojego pojazdu elektrycznego. Przekroczenie czasu wiąże się z dodatkową odpłatnością zgodnie z cennikiem.
  4. Użytkownikowi zabrania się odłączania od Stacji ładowania pojazdów nalężących do innych Klientów w trakcie procesu ładowania.
  5. W przypadku uszkodzenia Stacji przez Użytkownika, Wtyczka Spółka z o.o. jest uprawniona do obciążenia Użytkownika kosztami bezpośrednimi i pośrednimi naprawy Stacji.
  6. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  7. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie Ładowania przez osoby trzecie bez zgody Użytkownika za pośrednictwem jego Konta w takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za całkowite Ładowanie.
  8. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości naładowania samochodu elektrycznego w sytuacjach niezależnych od Wtyczka Spółka z o.o. a w szczególności: w przypadku wystąpienia awarii Stacji ładowania; w przypadku użytkowania stacji ładowania przez innego Klienta; w przypadku wystąpienia awarii Portalu internetowego; w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub instrukcji stacji ładowania umieszczonej na danej Stacji ładowania, z której korzysta.
  9. Wtyczka Spółka z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za spadek mocy ładowania poniżej mocy nominalnej w trakcie Sesji ładowania wynikający z technicznych ograniczeń urządzeń elektrycznych lub pojazdu elektrycznego, należących do Użytkownika.
  10. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za używanie Portalu internetowego przez Użytkownika niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz na urządzeniach nie spełniających zasad bezpieczeństwa niezbędnych do prawidłowego korzystania z Portalu internetowego.
  11. Wtyczka Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe połączenie Stacji z Pojazdem albo brak połączenia Stacji z Pojazdem, mimo spełnienia przez niego odpowiednich wymagań technicznych.
  12. W przypadku pozostałych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

 1. Terminologia użyta w powyższym Regulaminie

 

  1. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.
  2. Portal internetowy – Portal internetowy umieszczony na stronie www.wtyczka.eu  umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług ładowania.
  3. Cennik – cennik ustalany przez Wtyczka Spółka z o.o. dla wybranej grupy Użytkowników za świadczenie Usług dla poszczególnych Stacji, dostępny w Portal internetowym.
  4. Wtyczka Spółka z o.o. - Wtyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczuczynie ul. Królowej Marysieńki 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 00000931814 posiadająca NIP 7191575122
  5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która rejestruje się na Portalu internetowym i której przydzielony został dostęp do Konta Użytkownika umożliwiający skorzystanie z Usługi ładowania w ramach Wtyczka Spółka z o.o.
  6. Konto Użytkownika – konto przypisane do każdego Użytkownika, które pozwala m. in.: sprawdzić lokalizację Stacji ładowania, sprawdzić dostępność Stacji ładowania, zainicjować proces ładowania lub monitorować proces ładowania, otrzymywać szczegółowe informacje na temat Sesji ładowania, informacje dotyczące płatności oraz faktur, a także możliwość zmiany danych osobowych.
  7. Ładowanie – usługa ładowania pojazdu elektrycznego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego, która to usługa świadczona jest przez Operatora za pośrednictwem Wtyczka Spółka z o.o. lub przez   Wtyczka Spółka z o.o. będącego jednocześnie Operatorem.
  8. Operator stacji ładowania – operator ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub operator prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Stacji
  9.  Opłata – opłata za Ładowanie, której wysokość jest zależna od Stacji, Profilu billingowego oraz rodzaju Ładowania, wynikająca z Cennika; Opłata jest jednostką rozliczeniową, będącą podstawą do obliczenia płatności za Ładowanie lub inne Usług.
  10. Opłata parkingowa – opłata za pozostawanie Pojazdu w obszarze Stacji w czasie innym niż w trakcie Ładowania, wynikająca z Cennika.
  11. Pojazd – urządzenie transportu osobistego (rower, deska lub hulajnoga elektryczna) lub pojazd elektryczny, który zgodnie z instrukcją obsługi Stacji oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, może zostać podłączony do Stacji w celu Ładowania oraz posiada odpowiednie funkcjonalności umożliwiające Ładowanie.
  12. Punkt ładowania / Złącze – urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.
  13. Sesja ładowania – proces ładowania akumulatorów pojazdu elektrycznego świadczony przez Dostawcę usługi ładowania, rozpoczęty w chwili podłączenia pojazdu należącego do Użytkownika do Stacji ładowania, akceptacji Cennika i wyboru Złącza, oraz zakończony w chwili odłączenia od Stacji ładowania bądź w momencie pełnego naładowania akumulatorów. Za odbytą Sesję ładowania należna jest opłata naliczana zgodnie z Cennikiem
  14. Stacja ładowania – punkt należący do Operatora i umożliwiający ładowanie akumulatora służącego do napędu Pojazdu; Stacje mogą różnić się mocą i w zależności od mocy danej Stacji, czas Ładowania oraz Opłata są różne.
  15. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Wtyczka Spółka z o.o. a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.
  16. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Wtyczka Spółka z o.o. na rzecz Użytkowników, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Konta i Portalu internetowego oraz usługi związane z pośredniczeniem w ramach usług Ładowania.
  17. Strona internetowa – strona internetowa dedykowana Usłudze ładowania dostępna pod adresem www.wtyczk.eu.
  18. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.)